ฟ้าใสคอนสตรัคชั่นทูลส์


1

รายละเอียดงาน

2

ข้อมูลส่วนบุคคล

3

ประวัติการศึกษา

4

ประวัติการทำงาน

5

ความสามารถ


รายละเอียดงาน


ข้อมูลส่วนตัว

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

 
 

 



ที่อยู่ปัจจุบัน



 
 




สถานะภาพ


     



ข้อมูลครอบครัว


 
   

 
   






ประวัติการศึกษา กรุณากรอกวุฒิการศึกษา โดยเรียงจากปัจจุบัน-อดีต


ประวัติการศึกษาที่ 1 :



ประวัติการศึกษาที่ 2 :



ประวัติการศึกษาที่ 3 :









ประวัติการทำงาน (กรณีนักศึกษาจบใหม่ ให้กรอกสถานประกอบการที่ฝึกงาน)


สถานประกอบการที่ 1 :




สถานประกอบการที่ 2 :




สถานประกอบการที่ 3 :










ความสามารถทางภาษา


ภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาจีน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถพิเศษ