ฟ้าใสคอนสตรัคชั่นทูลส์


1

รายละเอียดงาน

2

ข้อมูลส่วนบุคคล

3

ประวัติการศึกษา

4

ประวัติการทำงาน

5

ความสามารถ


รายละเอียดงาน


ข้อมูลส่วนตัว

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

 
 

 ที่อยู่ปัจจุบัน 
 
สถานะภาพ


     ข้อมูลครอบครัว


 
   

 
   


ประวัติการศึกษา กรุณากรอกวุฒิการศึกษา โดยเรียงจากปัจจุบัน-อดีต


ประวัติการศึกษาที่ 1 :ประวัติการศึกษาที่ 2 :ประวัติการศึกษาที่ 3 :

ประวัติการทำงาน (กรณีนักศึกษาจบใหม่ ให้กรอกสถานประกอบการที่ฝึกงาน)


สถานประกอบการที่ 1 :
สถานประกอบการที่ 2 :
สถานประกอบการที่ 3 :


ความสามารถทางภาษา


ภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาจีน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถพิเศษ